Výstupy RIV

Výsledky VaV dosažené Laboratoří dálkového průzkumu

SOFT CEN 19.01: Informační systém Archiv družicových dat

Informační systém Archiv družicových dat ve své základní funkcionalitě poskytuje snímky družice Sentinel 2 pro území České republiky.  Další družicové systémy nebo odvozené datové produkty mohou být díky modulárnímu konceptu Archivu doplňovány a generovány prostřednictvím dodatečných rozšiřujících modulů vyvinutých pro nasazení v Archivu a pro rozšíření jeho funkcionalit.  Informační systém je založen na portálovém řešení, skládá se z portletů, dalších aplikací a skriptů a integruje řadu open source nástrojů. Umožňuje vyhledání družicového snímku podle výběru oblasti z mapy a dalších zadaných parametrů, pro registrované uživatele je po přihlášení k dispozici stažení dat.

SOFT CEN 19.02: Softwarový modul pro automatický výpočet atmosférických korekcí

Modul Archivu družicových dat pro automatizovaný výpočet atmosférických korekci snímků družice Sentinel 2 odstraňuje vliv atmosféry na výslednou odrazivost zemského povrchu za použití parametrů popisujících aktuální stav atmosféry a dalších doplňkových dat jako např. nadmořská výška, sklonitost povrchu a typ krajinného pokryvu. Zajišťuje okamžitou dostupost družicových dat hned druhý den po jejich pořízení v úrovi zpracování obrazových dat vhodné k kamžitému použití k dalším analýzám v prostředí GIS, statistického zpracování dat, modelování, atd.

SOFT CEN: 19.03: Softwarový modul pro automatický výpočet NDVI

Modul pro automatizovaný výpočet Normalised distance vegetation indexu (NDVI) z dat družice Sentinel 2 kombinuje odrazivosti v červeném a blízkém infračerveném pásmu pro zvýraznění vegetace založené na velmi rozdílné odrazivosti buněčných struktur zelených částí fotosyntetizujících rostlin a obsahu chlorofylu v rostlině v obou částech elektromagnetického spektra. Tento spektrální projev je zcela unikátní pro zelenou biomasu a umožňuje její odlišení od jakéhokoli jiného povrchu. Index NDVI je zásadní pro většinu aplikací metod dálkového průzkumu v oblastni životního prostředí, zemědělství, lesnictví a dlaších oblastech.

SOFT CEN 19.04: Softwarový modul pro automatickou tvorbu barevných syntéz

Modul pro automatizovaný výpočet barevných syntéz v pravých i nepravých barvách z dat družice Sentinel 2. Barevná syntéza v pravých barvách slouží k náhledu na území, jak jej vidí lidské oko, syntézy v nepravých barvách slouží k odlišení a zvýraznění různých povrchů. Různými kombinacemi spektrálních pásem je možné dosáhnout zvýraznění jiných typů povrchů.

SOFT CEN 20.01: Softwarový modul pro sběr a archivaci radarových dat z družic Sentinel 1A a 1B

Modul Archivu družicových dat určený pro stahování, zpracování, archivaci, vyhledávání a publikaci radarových družicových dat Sentinel-1A a Sentinel -1B. Umožňuje prostřednictvím webové mapové aplikace vyhledání a stažení družicových snímků podle kritérií uvedených v metadatech radarových dat transformovaných do prostředí databáze modulu.

SOFT CEN 20.02: Softwarový modul pro mozaikování satelitních a leteckých dat

Systém pro mozaikování a webovou publikaci rastrových dat prostřednictvím dlaždicovaných mapových služeb WMTS a jejich vizualizaci v prostředí webové aplikace

 

SOFT CEN 20.03: Aplikace na vizualizaci analýz družicových dat

Aplikace na paralelní vizualizaci analýz družicových dat, zobrazující v několika propojených mapových oknech různé způsoby zpracování družicových dat a jejich interpretace stejného území v různých spektrálních kanálech a za použití různých metod zpracování družicových dat jako např. vegetačních indexů nebo metod klasifikace obrazu atd. Zdrojové družicové snímky jsou získávány z Archivu satelitních dat vybudovaného v rámci výzkumu energetických toků v krajině.