Výstupy RIV

Výsledky VaV dosažené Laboratoří dálkového průzkumu

SOFT CEN 19.01: Informační systém Archiv družicových dat

Informační systém Archiv družicových dat ve své základní funkcionalitě poskytuje snímky družice Sentinel 2 pro území České republiky.  Další družicové systémy nebo odvozené datové produkty mohou být díky modulárnímu konceptu Archivu doplňovány a generovány prostřednictvím dodatečných rozšiřujících modulů vyvinutých pro nasazení v Archivu a pro rozšíření jeho funkcionalit.  Informační systém je založen na portálovém řešení, skládá se z portletů, dalších aplikací a skriptů a integruje řadu open source nástrojů. Umožňuje vyhledání družicového snímku podle výběru oblasti z mapy a dalších zadaných parametrů, pro registrované uživatele je po přihlášení k dispozici stažení dat.

SOFT CEN 19.02: Softwarový modul pro automatický výpočet atmosférických korekcí

Modul Archivu družicových dat pro automatizovaný výpočet atmosférických korekci snímků družice Sentinel 2 odstraňuje vliv atmosféry na výslednou odrazivost zemského povrchu za použití parametrů popisujících aktuální stav atmosféry a dalších doplňkových dat jako např. nadmořská výška, sklonitost povrchu a typ krajinného pokryvu. Zajišťuje okamžitou dostupost družicových dat hned druhý den po jejich pořízení v úrovi zpracování obrazových dat vhodné k kamžitému použití k dalším analýzám v prostředí GIS, statistického zpracování dat, modelování, atd.

SOFT CEN: 19.03: Softwarový modul pro automatický výpočet NDVI

Modul pro automatizovaný výpočet Normalised distance vegetation indexu (NDVI) z dat družice Sentinel 2 kombinuje odrazivosti v červeném a blízkém infračerveném pásmu pro zvýraznění vegetace založené na velmi rozdílné odrazivosti buněčných struktur zelených částí fotosyntetizujících rostlin a obsahu chlorofylu v rostlině v obou částech elektromagnetického spektra. Tento spektrální projev je zcela unikátní pro zelenou biomasu a umožňuje její odlišení od jakéhokoli jiného povrchu. Index NDVI je zásadní pro většinu aplikací metod dálkového průzkumu v oblastni životního prostředí, zemědělství, lesnictví a dlaších oblastech.

SOFT CEN 19.04: Softwarový modul pro automatickou tvorbu barevných syntéz

Modul pro automatizovaný výpočet barevných syntéz v pravých i nepravých barvách z dat družice Sentinel 2. Barevná syntéza v pravých barvách slouží k náhledu na území, jak jej vidí lidské oko, syntézy v nepravých barvách slouží k odlišení a zvýraznění různých povrchů. Různými kombinacemi spektrálních pásem je možné dosáhnout zvýraznění jiných typů povrchů.

SOFT CEN 20.01: Softwarový modul pro sběr a archivaci radarových dat z družic Sentinel 1A a 1B

Modul Archivu družicových dat určený pro stahování, zpracování, archivaci, vyhledávání a publikaci radarových družicových dat Sentinel-1A a Sentinel -1B. Umožňuje prostřednictvím webové mapové aplikace vyhledání a stažení družicových snímků podle kritérií uvedených v metadatech radarových dat transformovaných do prostředí databáze modulu.

SOFT CEN 20.02: Softwarový modul pro mozaikování satelitních a leteckých dat

Systém pro mozaikování a webovou publikaci rastrových dat prostřednictvím dlaždicovaných mapových služeb WMTS a jejich vizualizaci v prostředí webové aplikace

 

SOFT CEN 20.03: Aplikace na vizualizaci analýz družicových dat

Aplikace na paralelní vizualizaci analýz družicových dat, zobrazující v několika propojených mapových oknech různé způsoby zpracování družicových dat a jejich interpretace stejného území v různých spektrálních kanálech a za použití různých metod zpracování družicových dat jako např. vegetačních indexů nebo metod klasifikace obrazu atd. Zdrojové družicové snímky jsou získávány z Archivu satelitních dat vybudovaného v rámci výzkumu energetických toků v krajině.

SOFT CEN 22.01: Mapová aplikace Rastrová data

Aplikace Rastrová data je určena pro analýzy obrazových dat. Obsahuje historickou ortofotomapu, současnou ortofotomapu, mapy II. a III. vojenského mapování, topografickou mapu, družicovou mapu a zobrazuje i katastrální mapy s možností libovolných kombinací prolínání všech vrstev. Aplikace svým zaměřením navazuje na dřívější web Kontaminovaná místa, nabízí však nové funkcionality, je založena na aktuálních technologiích a představuje moderní, minimalistický design. Aplikace je optimalizovaná pro použití na počítačích, tabletech i na mobilních telefonech, což umožňuje její využití i v terénu. Díky podpoře GPS a zobrazení aktuální polohy na mapě budete i v přírodě, s mobilním přístrojem v ruce, přesně vědět, kde se nacházíte. Pro vyhledání požadované adresy nebo lokality slouží vyhledávací políčko s našeptávačem.

SOFT CEN 22.02: Softwarový modul pro ukládání a předzpracování multispektrálních a tepelných dat z družice Landsat 8

Modul pro získání, uložení a předzpracování dat ze senzorů OLI a TIRS družice Landsat 8. Výběr probíhá podle požadovaného data, dráhy a družicové scény, následně jsou extrahována metadata z každého snímku a uložena do databáze Archivu družicových dat.

SOFT CEN 22.03: Softwarový modul pro automatický výpočet atmosférických korekcí z OLI Landsat 8

Modul pro výpočet atmosférických korekcí multispektrálních dat ze senzoru OLI družice Landsat 8 př kterých se z úrovně zpracování dat Level 1 generuje úroveň Level 2, ve které jsou již odstraněny vlivy atmosféry na naměřená data, a která se již dá použít pro následné interpretace družicových dat (např. pro řízené nebo neřízené klasifikace, barevné syntézy nebo vegetační a jiné indexy).

SOFT CEN 22.04: Softwarový modul pro automatický výpočet NDVI z OLI Landsat 8

Modul pro výpočet vegetačního indexu NDVI (Normalized Distance Vegetation Index), který využívá kombinace odrazivosti v červeném a blízkém infračerveném pásmu pro určení množství zelené hmoty ve snímaném objektu. Vstupem jsou data Landsat 8 OLI stupně zpracování Level 2, která jsou vytvářena Modulem pro výpočet atmosférických korekcí.

SOFT CEN 22.05: Softwarový modul pro automatický výpočet histogramů pro RGB syntézy z OLI Landsat 8

Modul pro vytváření histgramů pro podporu automatického vytváření RGB syntéz (v pravých barvách) dat družice Landsat 8 a jejího senzoru OLI. Úpravami histogramů kanálů R, G a B se docílí přirozeného vzhledu výsledné syntézy v pravých barvách. Vstupní data úrovně zpracování Level 2 pocházejí z výstupu Modulu pro výpočet atmosférických korekcí.

SOFT CEN 22.06: Softwarový modul na výpočet teplot povrchu z dat TIRS družice Landsat 8

Modul pro výpočet teplot povrchu z dat družice Landsat 8 a jejího přístroje TIRS. Zpracování surových dat naměřených družicovým senzorem, jejich korekce za použití informací o stavu atmosféry v době snímání dat a přepočet dat na výsledné hodnoty ve stupních Celsia.