Licenční ujednání
Historická ortofotomapa zahrnuje vrstvy leteckých snímků z let 1933 až 1938. Poskytovatel souhlasí s bezplatným užitím ortofotomapy nebo její části uživatelem za těchto podmínek:

1. Historická ortofotomapa podléhá autorskému zákonu a je určena výhradně pro nekomerční využití. Nekomerčním využitím se rozumí užití ortofotomapy pro osobní potřebu, užití ve veřejné správě a pro účely vzdělávání a výzkumu, přičemž zároveň primárním účelem užití není získání přímého nebo nepřímého obchodního prospěchu nebo jiného peněžitého plnění. Za komerční využití ortofotomapy se nepovažuje její poskytnutí za účelem jednorázového zpracování pro potřebu veřejné správy subdodavatelskou firmou. V případě sporného výkladu pojmu nekomerční využití je upřednostněn výklad poskytovatele.

2. Ortofotomapa nesmí být měněna nebo elektronicky upravována bez předchozího souhlasu poskytovatele. Platí, že na veškeré formy elektronicky pozměněné ortofotomapy se vztahují stejná autorská práva jako k ortofotomapě původní.

3. Uživatel je povinen dodržet tyto podmínky, včetně citace a uvedení copyrightu do obrazu ortofotomapy, případně v doprovodném textu k obrazu, ve znění: Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a © GEODIS Brno, spol. s r.o. 2010 Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009

4. Uživatel nesmí poskytovat ortofotomapu třetím stranám pomocí mapových služeb.

5. Historická ortofotomapa je poskytována bez záruky.

6. Uživatel si je vědom, že v případě porušení těchto dohodnutých podmínek může být proti němu použito příslušných ustanovení autorského zákona č. 121/2000Sb., v platném znění, s tím, že bude uplatněn nárok na náhradu vzniklé škody jak poskytovatelem, tak vlastníkem podkladových leteckých snímků VGHMÚř Dobruška. Užití ortofotomapy nebo její části je podmíněno dodržováním výše uvedených podmínek nabyvatelem.